Общи условия на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.scorpioplast.com

 

Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ този уеб сайт!

Настоящият документ съдържа Общи Условия, съгласно които Скорпиопласт ЕООД предоставя услуги на Клиентите си, посредством интернет магазин www.scorpioplast.com. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

ТЕРМИНИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ

Продавач – „Скорпиопласт“ ЕООД

Доставчик – когато в общите условия се споменава „Доставчик“ се има предвид дружеството – „Скорпиопласт“ ЕООД. Всички останали видове доставчици ще се наричат „Куриер“.

– Купувач/Клиент– всяко физическо лице или юридическо лице, или друго правно образувание, сключило договор за покупко-продажба през онлайн платформата за електронна търговия на „Скорпиопласт“ ЕООД.

Договор или Договор от разстояние – всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. (Чл. 45. От Закон за защита на потребителите) Настоящите общи условия са неразделна част от договора/договора от разстояние.

– Платформата – сайтът на Скорпиопласт ЕООД, достъпен на Интернет страницата: www.scorpioplast.com.

– Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

– Количка – секция в акаунта, която позволява на Клиента да добавя стоки или услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап. В случай, че стоките и услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на поръчка Клиентът ще се възползва от услугата на Продавача за проследяване на стоките и услугите посредством получаване на търговски съобщения от последния.

– Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Скорпиопласт ЕООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Топливо АД , през платформата, намерението си за купуване на стоки от платформата.

– Стока(и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на платформата, включително продукти и услуги, избрани от Клиента в поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор през платформата.

Съдържание – цялата информация на Платформата www……………..com, която е достъпна чрез връзка с Интернет

– Спецификации – всички характеристики и/или описания на стоките, така, както са посочени в описанието им.

Специални условия – са клаузи на договор между Продавача и Купувача или договорки отразени във фактурата на Продавача, съдържащи отклонения от тези общи условия.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите общи условия имат за предназначение да регулират отношенията между „Скорпиопласт“ ЕООД, ЕИК 160108120 със седалище и адрес на управление: РБългария, обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул. „Родопска“ № 36, представлявано от управителя Сребро Евстатиев Евстатиев, наричано в общите условия „Продавач“ или „Дружеството-продавач“ и клиентите, наричани в настоящите общи условия „Купувач/и“ или „Потребител/и“ на платформата за електронна търговия с адрес www.scorpioplast.com, наричана в общите условия само „Платформата“. Общите условия на „Скорпиопласт“ ЕООД са задължителни за всички Потребители на Платформата.

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от „Скорпиопласт“ ЕООД по всяко време. Продавачът ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на Платформата, които имат регистрация, в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство. Страните се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Продавача и ако Потребителят не заяви в предоставения му едномесечен срок от получаването на уведомлението, че ги отхвърля. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Продавача, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на тази точка, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. Продавачът публикува тези общи условия на адрес www.skorpioplast.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Във всеки един случай на промяна на общите условия „Скорпиопласт“ ЕООД ще информира за това Потребителите си чрез актуализизация в Платформата. Всеки Потребител може по всяко време да направи справка за промяна на общите условия.

Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. „Скорпиопласт“ ЕООД не носи отговорност за  уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

С приемането на общите условия, Потребителят декларира и гарантира, че е навършил 18 години. Лица на възраст под 18 години нямат право да използват Платформата. В случай, че Продавачът установи, че даден Потребител не отговаря на условието по тази точка, Профилът му може да бъде изтрит от Платформата без предупреждение.

www.scorpioplast.con е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от Скорпиопласт ЕООД. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента под формата на заявка за покупка, направена чрез www.scorpioplast.com, приета и потвърдена от Скорпиопласт ЕООД посредством телефон или електронна поща.

Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Купувача, за които е отбелязано, че са в наличност. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид и качество.

Продавачът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДАВАЧА

Информация, предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Продавача/Доставчика:Скорпиопласт ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: Република България, обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул. „Родопска“ № 36, ЕИК 160108120.
 3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул. „Родопска“ № 36, ЕИК 160108120.
 4. Данни за кореспонденция Република България, обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул. „Родопска“ № 36, ЕИК 160108120,
 5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG8………
 6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни – Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519, факс 02/91-53-525, Email: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg
  (2) Комисия за защита на потребителите – Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Email: info@kzp.bg, Уеб сайт: www.kzp.bg
  (3) Комисия за защита на конкуренцията – Адрес: София 1000, бул. “Витоша” №18, Телефон: (02) 935 61 13, Факс: (02) 980 73 15, Email: cpcadmin@cpc.bg, Уеб сайт: www.cpc.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт; Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.scorpioplast.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС.

Цените и описанията на Продуктите, могат да бъдат променяни по всяко време от Продавача. Всички Продукти, включително тези в промоция/намление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на заявката;

Продавачът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, Продавачът уведомява Купувача за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от Купувача електронен адрес, или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Продавача, Купувачът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, съгласно ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно ЗЗП.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181о, ал. 3 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Платформата e електронен магазин, достъпен на интернет адрес www.scorpioplast.com чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите в Платформата Продукти, включително следното:

Да извършат регистрация и създаване на Профил за преглеждане на Платформата и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на Договори чрез интерфейса на Платформата;

Да извършват плащания във връзка със сключените Договори, съгласно поддържаните от Платформата начини за разплащане.

Да получават информация за нови Продукти, предлагани от Платформата;

Да преглеждат Продукти, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез настоящите общи условия;

Продавачът доставя Продуктите и гарантира правата на Купувачите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Купувачите сключват договор за покупко-продажба на Продуктите, предлагани в Платформата www.scorpioplast.com

По силата на сключения с Купувачите Договор, Продавачът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Купувача върху определените от последния чрез Платформата Продукт/и.

Купувачите заплащат на Продавача възнаграждение за доставените Продукти, съгласно условията, определени в Платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Продавача на адреса на Платформата в Интернет: www.scorpioplast.com .

Продавачът доставя заявените от Купувачите Продукти в сроковете и при условията, определени от Продавача на адреса на Платформата в Интернет: www.scorpioplast.com и съгласно настоящите общи условия.

Цената за доставката се определя отделно от цената на Продуктите.

Страните се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на Договора, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия (Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях).

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Платформата, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията му, в случай на промяна.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Скорпиопласт ЕООД  си запaзва правото да ограничи достъпа на който и да е Потребител до реализиране на Поръчка по свое усмотрение, ако сметне, че това би било в ущърб на Скорпиопласт ЕООД или на друго юридическо или физическо лице по какъвто и да е начин. При това положение право на Потребителя е да се обърне към Скорпиопласт ЕООД чрез формата за контакти или към schet@scorpioplast.com , за да бъде информиран, относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Скорпиопласт ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

Скорпиопласт ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите за определен период от време.

Всички цени на Продуктите на Платформата са крайни. Потребителят вижда цените в български лева (BGN) с ДДС.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Клиентът има право:
– да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
– да поръчва стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на адрес: www.scorpioplast.com при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
– да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по телефон/имейл от представител на Скорпиопласт ЕООД;
– да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – размер, цвят, брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;
– да получава информация, относно статуса на собствената си поръчка;
Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права, съгласно Закона за защита на потребителите.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата;

Клиентът се задължава:

– да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;
– да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;
– да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
– да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА:

Скорпиопласт ЕООД има право:
– да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
– по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;
– да получи от Потребителя/Купувача следните данни: име и фамилия (за физическите лица), – има право да събира и използва информация относно Потребителите/Купувачите в платформата www.scorpioplast.com, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;
– по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Купувача, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Скорпиопласт ЕООД, да прекратява достъпа на Потребителя до сайта.

Скорпиопласт ЕООД се задължава:
– да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;
– да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКОПРОДАЖБА

Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Скорпиопласт ЕООД, чрез страницата му в Интернет на адрес www.scorpioplast.com.
Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба. По силата на сключения с Купувача договор за покупко-продажба, Продавачът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Купувача на поръчаните от него чрез сайта стоки.
Купувачът заплаща на Продавача цената на доставените стоки, съгласно условията, определени на страницата на www.scorpioplast.com и настоящите Общи условия.
Продавачът доставя заявените от Купувача стоки в сроковете и при условията, определени от Продавача на страницата на www.scorpioplast.com и настоящите Общи условия.

Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левa с ДДС.
Купувачът и Продавачът се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
Счита се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта/Купувачите, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

Продавачът и Купувачът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Купувача, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.
Продавачът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
Правата на Купувача, във връзка с доставените стоки, се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права, във връзка с доставена стока, не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Купувачът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Купувачът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

Купувачът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Купувачи, регистрирани като Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.

 

ПОРЪЧКА

Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти в количката за покупки.

Добавянето на Продукти в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продуктите.

Потвърждавайки Поръчката, Скорпиопласт ЕООД се ангажира да достави съответните Продукти.

Купувачът се задължава да даде верни данни към момента на изпращане на Поръчката.

Продавачът има право да анулира направената от Купувача Поръчка, за което следва да уведоми Купувача. Анулирането на Поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от Страните спрямо другата във връзка с тази Поръчка и съответно никоя от Страните няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната транзакция, която да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от Купувача данни в Платформата са непълни и/или грешни.

Купувачът има право да се откаже от Поръчката си в 14-дневен срок, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка. В случай, че Купувачът упражни правото си на отказ по предходното изречение, Продавачът е задължен да възстанови в пълен размер платените от Купувача суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Купувача да се откаже от Договора. От сумата, която Купувачът е платил по Договора, се удържат разходите за връщане на Продукта, освен ако Купувачът е върнал Продукта за своя сметка и е уведомил за това Продавача. Купувачът следва да заяви отказа си в 14-дневен срок, като се свърже със Скорпиопласт ЕООД по един от описаните по-долу начини:

– като попълни и изпрати Стандартния формуляр за отказ …… или като изпрати недвусмисления си отказ от Договора, посочвайки три имена, адрес за кореспонденция, телефонен номер и имейл адрес,

– по пощата на адрес: …. или

– на електронна поща: ………….

Купувачът се задължава да съхранява получените от Продавача Продукти, тяхното качество и безопасност в горепосочения 14-дневен срок .

Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на Продукта с Договора, която съществува при доставянето на Продукта.

Рекламации се правят при явни недостатъци, дефекти или несъответствие в количеството при получаване на Продуктите, като Купувачът е длъжен незабавно да уведоми Продавача за открит от него недостътък. След изтичане на законовия срок от датата на получаване на Продуктите, който е определен в Закона за защита на потребителите, рекламации не се приемат.

Продавачът се задължава да възстанови платената цена по Договора, сключен от разстояние, или да замени дефектните с редовни (изправни) Продукти. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

 

ПРОДУКТИ БЕЗ ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

В електронния магазин на Скорпиопласт ЕООД съществуват следните начини на плащане:
1. Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): При избор за заплащане на цената при доставка (наложен платеж) Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.
2. Чрез банков превод.
3. Плащане на каса в търговски обект на Скорпиопласт ЕООД – кеш или чрез ПОС терминал.

Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от първия работен ден, следващ датата на получаване на дължимата сума по сметка на Скорпиопласт ЕООД.

Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на поръчаните стоки преди, или в момента на доставката им.

 

ПРОМЯНА НА ОБЯВЕНИТЕ В САЙТА ЦЕНИ

В случай на промяна на обявените в сайта цени, промяната се отразява по ясен за Клиента начин.

Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.
При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

ДОСТАВКА.

Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, Доставчикът/Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС ,касова бележка,

Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика.
Ако Клиентът не уведоми Доставчика, съгласно предходното изречение, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.
В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Ако Доставчикът/Продавачът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платената от него цена в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
В случаите по предходния абзац, при съгласие от страна на Клиента, Доставчикът има право да достави на Клиента стоки от същия вид, качество и цена.

Клиентът и Доставчикът удостоверяват наличие или отсъствие на качеството потребител (по отношение на Клиента) по смисъла на Закона за защита на потребителите писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис.
Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че горепосочените изисквания, както и всички останали от Закона за защита на потребителите, ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

ИЗΠЪЛHEHИE HA ДOГOBOPA

Дocтaвчиĸът в плaтфopмaтa www.scorpioplast.com мoжe дa opгaнизиpa дocтaвĸaтa и пpeдaвaнeтo нa cтoĸaтa нa Πoлзвaтeля oт cъoтвeтeн ĸypиep в oпpeдeлeния пpи cĸлючвaнeтo нa дoгoвopa cpoĸ.

Aĸo cpoĸът пo предходното изречение нe e изpичнo yгoвopeн мeждy cтpaнитe пpи cĸлючвaнeтo нa дoгoвopa, Дocтaвчиĸът opгaнизиpa дocтaвĸaтa и пpeдaвaнeтo в paзyмeн cpoĸ.

Πoлзвaтeлят тpябвa дa пpeглeдa cтoĸaтa в мoмeнтa нa дocтaвĸaтa и пpeдaвaнeтo и aĸo нe oтгoвapя нa изиcĸвaниятa дa yвeдoми зa тoвa нeзaбaвнo Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa www.scorpioplast.com Aĸo Πoлзвaтeлят нe yвeдoми Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa www.scorpioplast.com cъглacнo предходното изречение, cтoĸaтa ce cмятa зa oдoбpeнa ĸaтo cъoтвeтcтвaщa нa изиcĸвaниятa, ocвeн зa cĸpити нeдocтaтъци.

Дocтaвчиĸът в плaтфopмaтa www.scorpioplast.com нe ce зaдължaвa дa ocигypи нeoбxoдимия cepвиз зa cтoĸaтa.

Зa нeypeдeнитe в тoзи paздeл cлyчaи ce пpилaгaт пpaвилaтa тъpгoвcĸaтa пpoдaжбa, oпpeдeлeни в Tъpгoвcĸия зaĸoн и Зaĸoнa зaщитa нa пoтpeбитeлитe.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
– с неговото изпълнение;
– по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;
– в други, предвидени от закона случаи.

ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок, Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми Скорпиопласт ЕООД

Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри.

След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

Анулиране на поръчка

В случай, че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо, за да уведоми Скорпиопласт ЕООД, както и да потвърди желанието си писмено, посредством e-mail. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.
При отказ от поръчката Скорпиопласт ЕООД се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 14 дни.

Рекламация

Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.
При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт. Клиeнтът трябва да върне стоката, обект на рекламацията и да се попълнят съответните документи, свързани с рекламацията.
Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната ѝ употреба.
При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Закона за задълженията и договорите.

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността върху Продуктите ще бъде прехвърлена от Продавача на Купувача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от страна на Купувача. Предаването на Продукта ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

ПОДАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ И ЖАЛБИ

Купувачът има право да подаде оплакване, ако Продуктите не съответстват на настоящите общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за Купувача, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.

Екипът на Продавача ще разгледа надлежно подадените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Купувача.

ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

Нито една от Страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на Страните, което не може да бъде избегнато.

ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

Купувачът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

 1. името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Продавача;
 2. всички характеристики на Продуктите, предоставяни от Продавача;
 3. цената на Продуктитес включени всички данъци и такси;
 4. начина на плащане и другите условия на предоставяне на Продуктите;
 5. правото на Купувача да се откаже от Продуктите;
 6. условията за закупуване на Продуктите;
 7. условията и срока на гаранцията;
 8. информация за контакт с Продавача, включително по телефон и електронна поща;
 9. техническите стъпки по сключването на Договора и тяхното правно значение;
 10. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на Договора.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Продавачът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно Закона за защита на личните данни.
 2. Продавачът приема и обявява на уебсайта си Политика за поверителност, достъпна на адрес: www.scorpioplast.com
 3. Във всеки момент, Продавачът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият Договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Продавача и Купувача ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентните български съдебни органи, освен ако Страните не са уговорили друго.

 

АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал.1 от Закона за защита на потребителите са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите, с адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, интернет страница: www.kzp.bg.

Във връзка с чл. 181н ал. 4 от Закона за защита на потребителите ви уведомяваме, че с оглед разрешаване на възникнал спор, свързан с онлайн продажба, можете да ползвате и Платформата за онлайн решаване на спорове, достъпна на следния линк: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

Казаното в настоящата точка се отнася за лица, притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.